FreshMail.pl

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH TRENINGÓW

DOJRZAŁE KOBIETY ĆWICZĄ”

I. Cel treningów:

1. popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną

2. promowanie zmiany swojego ciała poprzez zmianę życia i zmiany życia poprzez zmianę ciała

3 rozbudzanie świadomości i akceptacji swojego ciała

4. aktywizowanie dorzałych kobiet do życia w ruchu

II. Organizator

Monika Dabkiewicz, osobisty trener fitness, autorka „Super Queensize –

dojrzałe kobiety ćwiczą”, Gdańsk

III. Termin i miejsce:

1. miejsce prowadzenia zajęć zostaje wskazane przez Uczestnika zajęć

2. zajęcia odbywają się w umówionym przez Uczestnika i Organizatora terrminie

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w treningach jest podpisanie oświadczenia przez Uczestnika przed pierwszym treningiem, w którym Uczestnik wyraża zgodę na ćwiczenia w wybranym przez siebie miejscu oraz opłacenie zajęć stosownie do wybranej przez siebie formy płatności.

3. Osoba, która nie złoży podpisu na oświadczeniu lub nie wpłaci wymaganej

kwoty, nie może uczestniczyć w treningach.

4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w treningach i że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do czynnego udziału w treningach. Jednocześnie swoim podpisem na Oświadczeniu potwierdza, że jego udział w treningach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i nie ma żadnych zastrzeżeń dot. regulaminu. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w treningach na własną odpowiedzialność i w razie choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w zajęciach, on sam i żaden z członków jego rodziny nie będzie rościć jakichkolwiek żądań wobec Organizatora.

5. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetworzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb treningów.

6. Uczestnik treningów przed przystąpieniem do pierwszego treningu zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu.

7. Uczetnik zobowiązany jest do ubrania się w strój sportowy i ząłożenia obuwia sportowego. Istniej możliwość uczetniczenia w treningach na własną odpowiedzialność boso, w skarpetkach lub bez.

8. Uczetnik bioracy udział w treningach zobowiązany jest do przestrzegania poleceń trenera.

9. Uczestnik treningów wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć i materiałów video z wizerunkiem uczestnika treningów wykonywanych podczas prowadzenia tych treningów do własnych działań marketingowych i promocyjnych i nie będzie z tego tyttułu zgłaszać żadnych roszczeń, w tym pieniężnych.

10. Podczas treningów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywnia alkoholu i innych substancji odurzających.

V. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

2. Uczestnik bierze udział w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń i urazów fizycznych (w tym śmierci). Podpisanie Oświadczenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążacego się z uczestnictwem w treningach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

3. Organizator zaleca Uczeastnikom wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

4. W przypadku wystapienia niepokojących objawów podczas wykonywana ćwiczeń, tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, bóle i zawroty głowy, mdłości i inne, uczestnik przerwie wykonywanie ćwiczeń i zgłosi dolegliwości trenerowi.

5. Organizator ma prawo wyznaczyć inne osoby do prowadzenia zajęć niż on sam.

6. Organizator informuje, że nie zapewnia Uczetniczkom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzilaności cywilnej z żadnego tytułu.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zajęć.

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

DOJRZAŁE KOBIETY ĆWICZĄ”

I. Cel zajęć:

1. popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną

2. promowanie zmiany swojego ciała poprzez zmianę życia i zmiany życia poprzez zmianę ciała

3. rozbudzanie świadomości i akceptacji swojego ciała

4. aktywizowanie dorzałych kobiet do życia w ruchu

II. Organizator

Monika Dabkiewicz, osobisty trener fitness, autorka „Super Queensize –

dojrzałe kobiety ćwiczą”, Gdańsk

III. Termin i miejsce:

1. miejsce prowadzenia zajęć: jest ustalone w zależności od grupy

2. termin prowadzenia zajęć jest utalany w zależności od grupy

3. uczestniczka zajęć proszona jest o przybycie 15 min. przed rozpoczęciem zajęć

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie się na liście obecności oraz wpłata kwoty w wysokości 20 zł za pojedyńcze zajęcia lub 70 zł w przypadku jednorazowej opłaty za cały miesiąc (cztery zajęcia).

2. Pracownicy ZSS im Batorego wpłacają każdorazowo kwotę 15 zł za zajęcia lub 60 zł za cały miesiąc.

3. Osoba, która nieprzerwanie uczetniczyła w 10 kolejnych zajęciach otrzymuje udział w jednych zajęciach GRATIS.

4. Osoba, która nie złoży podpisu na liście obecności lub nie wpłaci wymaganej kwoty, nie może uczestniczyć w zajęciach.

5. Uczestniczka oświadcza, że jest zdolna do udziału w zajęciach i że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do czynnego udziału w zajęciach. Jednocześnie swoim podpisem oświadcza, że jej udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i nie ma żadnych zastrzeżeń dot. regulaminu. Uczestniczka oświadcza, że bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i w razie choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w zajęciach, ona sama i żadna ze znanych osób nie będzie rościć jakichkolwiek żądań wobec Organizatora. Uczestniczka wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetworzenie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb zajęć.

6. Każda Uczestniczka zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązana jest
do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu.

7. Uczetniczka zobowiązana jest do ubrania się w strój sportowy i przebrania obuwia na sportowe. Istniej możliwość uczetniczenia w zajęciach na własną odpowiedzialność boso, bez skarpetek.

8. Uczetniczka biorace udział w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania poleceń prowadzącego zajęcia.

9. Uczestniczka zajęć wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć i materiałów video z wizerunkiem uczestniczek zajęć wykonywanych podczas prowadzenia tych zajęć do własnych działań marketingowych i promocyjnych i nie będzie z tego tyttułu zgłaszać żadnych roszczeń, w tym pieniężnych.

10. Zabrania się wnoszenia na miejsce prowadznia zajęć jakichkolwiek przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczetników.

11. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywnia alkoholu i innych substancji odurzających.

12. Uczestniczki nie stosujące się do zasad regulaminu, zakłócające spokój pozostałych uczestniczek, zachowujące się agresywnie lub będace po spożyciu alkoholu bądź innych środków odurzających zostaną pozbawione możliwości udziału w zajęciach.

V. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

2. Uczestniczka bierze udział w zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każda uczestniczka przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń i urazów fizycznych (w tym śmierci). Wpisanie się na listę obecności oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążacego się z uczestnictwem w zajęciach i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko.

3. Organizator zaleca Uczeastniczkom wykonanie badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

4. W przypadku wystapienia niepokojących objawów podczas wykonywana ćwiczeń, tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, bóle i zawroty głowy, mdłości i inne, uczestniczka przerwie wykonywanie ćwiczeń i zgłosi dolegliwości prowadzącemu zajęcia.

5. Organizator ma prawo wyznaczyć inne osoby do prowadzenia zajęć niż on sam.

6. Organizator informuje, że nie zapewnia Uczetniczkom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzilaności cywilnej z żadnego tytułu.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się na listę osób oczekujących na książkę.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl